Chào mừng quý vị đến với
Trường học bơi trong khu phố

Monday
9:00am - 7:30pm
Tuesday
9:00am - 7:30pm
Wednesday
9:00am - 7:30pm
Thursday
9:00am - 7:30pm
Friday
9:00am - 7:30pm
Saturday
8:30am - 2:00pm
Sunday
10:00am - 4:00pm

Monday
9:00am - 7:30pm
Tuesday
9:00am - 7:30pm
Wednesday
9:00am - 7:30pm
Thursday
9:00am - 7:30pm
Friday
9:00am - 7:30pm
Saturday
8:30am - 2:00pm
Sunday
10:00am - 4:00pm


Chương trình & Giá cả

Chương trình & Giá cả

Group Lessons

Per Child

1 lesson/week | $89 per month
2 lessons/week | $168 per month
3 lessons/week | $247 per month

 

Enroll Now Yellow Arrow Pointing Right

Semi-Private Lessons

Per Child

1 lesson/week | $134 per month
2 lessons/week | $258 per month
3 lessons/week | $382 per month

 

Enroll Now Yellow Arrow Pointing Right

Private Lessons

Per Child

1 lesson/week | $248 per month
2 lessons/week | $488 per month
3 lessons/week | $727 per month

 

Enroll Now Yellow Arrow Pointing Right

Cái gì   Đang xảy ra

Cái gì Đang xảy ra

Phụ huynh biết rõ nhất