Điều khoản sử dụng

Việc bạn sử dụng trang web này là tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện nêu ra dưới đây. truy nhập và sử dụng trang web của bạn và nội dung của nó tạo thành thỏa thuận của bạn với những điều khoản và điều kiện. Sự xuất hiện, thiết kế, nội dung và đồ họa của trang web này là tài sản của Aqua-Tots Swim trường và được bảo vệ bởi luật bản quyền và có thể không được sao chép, sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc truyền trong toàn bộ hoặc một phần mà không sự đồng ý bằng văn bản của Swim trường Aqua-Tots mà bảo lưu tất cả các quyền. Tái sử dụng của bất kỳ nội dung và hình ảnh trong bất kỳ phương tiện, điện tử hoặc bằng cách khác, với mục đích nào đều bị nghiêm cấm. Bất kỳ sử dụng trái phép các văn bản, hình ảnh, âm thanh và video có thể vi phạm luật bản quyền, thương hiệu, mật và công khai và các đạo luật dân sự và hình sự khác của Hoa Kỳ và các nước khác. Liên kết đến các trang web này có thể không được thực hiện mà không có sự cho phép bằng văn bản của Swim Trường Aqua-Tots. Hãy trực tiếp yêu cầu của bạn cho các liên kết đó cho franchise@aqua-tots.com. “Aqua-Tots Swim trường học” và “Aqua-Tots” tên và biểu tượng là các thương hiệu của Swim Trường Aqua-Tots. Tất cả các quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ khảo, sử dụng trên trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Không có gì có trên trang web này nên được hiểu như việc cấp, rõ ràng hoặc ngụ ý, ngăn cấm hay cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng của bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa hoặc dịch vụ đánh dấu hiển thị trên các trang web mà không được sự cho phép bằng văn bản của Aqua-Tots Swim trường học hoặc chủ sở hữu của bên thứ ba như vậy. Thông tin trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích minh họa và giảng dạy nói chung, và không tạo ra một mối quan hệ kinh doanh, dịch vụ chuyên nghiệp. Aqua-Tots Swim Trường không đại diện hay bảo hành liên quan đến các nội dung phù hợp của thông tin trên trang web này cho mục đích nào. Các bài viết, thông tin và các công trình cung cấp trong trang web này được cung cấp “AS IS”, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM VỀ MERCHANT KHẢ NĂNG PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM HOẶC KHÁC. Một số luật không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý, do đó loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Aqua-Tots Swim trường học có thể thay đổi các thông tin trong trang Web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Aqua-Tots Swim trường không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng hoặc giải thích thông tin trong tài liệu này. Ra quyết định dựa trên dữ liệu hoặc thông tin là trách nhiệm của những người truy cập vào trang web này. Bất kỳ công bố Aqua-Tots Swim trường chứa trong hoặc tham chiếu được dựa trên những thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy, nhưng có thể bao gồm lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Những thay đổi có thể được định kỳ thực hiện cho các xuất bản phẩm; những thay đổi này sẽ được đưa vào phiên bản mới của các ấn phẩm này. Aqua-Tots Swim trường học có thể cải thiện hoặc thay đổi trong các sản phẩm hoặc các chương trình được mô tả trong các ấn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Trang web này chứa các liên kết đến các trang web và / hoặc máy chủ duy trì bởi các tổ chức khác. Aqua-Tots Swim trường không thể và không làm, và từ chối, bất kỳ và tất cả các bảo đảm nào về tính chính xác hay nguồn thông tin tìm thấy hoặc truy cập thông qua trang web này hoặc nội dung của bất kỳ tập tin mà bạn có thể chọn để tải về từ một trang web bên thứ ba . Khi bạn sử dụng bất kỳ các liên kết để truy cập vào một trang web khác, bạn đang rời khỏi trang web của Aqua-Tots Swim trường và bất kỳ đại diện các chủ trương thực hiện bởi Aqua-Tots Swim Trường ngừng để áp dụng cho phiên trực tuyến của bạn. Aqua-Tots Swim trường không chịu trách nhiệm, và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, hoặc virus có thể lây nhiễm, người sử dụng máy tính hoặc tài sản khác trên tài khoản truy cập của người dùng đến của, sử dụng, hoặc duyệt web trong các trang web được liên kết hoặc tải xuống của người sử dụng bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video, hay âm thanh từ các trang web liên kết. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn tới việc mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận, thậm chí nếu Aqua-Tots Swim trường đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Aqua-Tots Swim trường bảo lưu quyền sửa đổi hoặc sửa đổi những điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào và vì lý do nào. Bất kỳ thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng ngay sau khi chúng được đăng trên trang Web này. Bằng cách tiếp tục sử dụng các trang web sau khi bất kỳ thay đổi được đăng, sử dụng thừa nhận chấp nhận những thay đổi đó.

Thẩm quyền và áp dụng pháp luật
Việc niêm yết của trang web này trên World Wide Web của Swim Trường Aqua-Tots là một hoạt động thụ động của riêng mình. Truy cập vào trang web này do những người ở bất cứ quyền hạn nào không bao hàm rằng Aqua-Tots Swim Trường dự định cố dụng những đặc quyền tiến hành các hoạt động trong khu vực đó, cũng không có nghĩa là Aqua-Tots Swim trường gọi những lợi ích và sự bảo vệ của pháp luật của khu vực đó. Trang web này đã được phát triển tại Hoa Kỳ của Mỹ phù hợp với pháp luật của mình. duyệt web của bạn và sử dụng các trang web được coi là chấp nhận luật của tiểu bang Arizona và Hoa Kỳ. Mặc dù đã nói ở trên, trang web này có thể được xem xét quốc tế và có thể chứa tài liệu tham khảo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ không có sẵn trong tất cả các nước. Tài liệu tham khảo cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể không có nghĩa là Aqua-Tots Swim Trường dự định để làm cho sản phẩm và dịch vụ có sẵn trong nước như vậy đó.